Kafar Birem

كفر برعم כפר ברעם

כפר בירעם אדם אדמה ושורשים ברי-קיימה
ועד עקורי כפר בירעם


השקפתנו לפתרון הוגן וצודק

המדינה תכיר רשמית בכך שהיא אחראית לעקירת תושבי כפר בירעם מכפרם ומאדמותיהם, ולהפקעת אדמותיהם ולהריסת בתיהם, ועל כן היא תישא בתוצאות ובהשלכות.
המדינה תכיר בזכויות העקורים ברכושם שהופקע ב 1953.
המדינה תכיר בזכות העקורים לחזור לכפרם ולאדמותיהם, ושיובטחו להם צעדים מעשיים לקבל אותם בחזרה.
העקורים מוכנים מצידם לדון באפשרות הוויתור על האדמות שהינן בשימוש הישובים, קיבוץ ברעם ומושב דובב לצורכי חקלאות ובנייה.
העקורים מצהירים על רצונם לחיות בשלום ובשיתוף עם האוכלוסייה באזור, ולקיים יחסים חברתיים כלכליים לטובת כל שוכני האזור.

הוועדות שהוקמו – ועדת ליבאי ועדת יוסי ביילין - העלו בהמלצותיהם, חלק מההשקפות שלנו לפתרון הוגן וצודק. כן הכיר הממסד בחלקים רבים מהעמדות שלנו את השקפותינו לכל אורך הדרך, מכאן אנו רואים שאין סיבה מוצדקת להמשך הפקעת האדמות, ולהתעלמות מדרישותינו לשוב לכפרנו.
במבוא להמלצות ועדת ליבאי מ 1995, צוינו ההבטחות החוזרות ונשנות של ממשלות ישראל להחזרת העקורים, ואת העובדה שלא ניתן להתייחס אל העקורים כאל נפקדים נוכחים, שאינם מחזיקים את אדמותיהם מתוך רצון ובחירה, אם כי רק שר הביטחון והמושל הצבאי מנעו מהם מלהיכנס לכפר ולאדמות, דבר אשר איפשר לשר האוצר להפקיע את האדמות מאחר ולא היו ב"חזקת" בעליהן.